Вести за борбата против тероризмот – за и во врска со Балканот- серија2 бр.15, ноември 2021

Министерство за правда на САД, Канцеларија за развој, помош и обука на обвинителствата во странските држави (ОПДАТ) во партнерство со Бирото за борба против тероризам при МНР на САД  во Тирана, Албанија и Сарево, Бих го издадоа ноемврскиот  билтен за борба против теориразам

 

Во ова издание ќе дознаете како државните власти на Косово неодамна попречија еден терористички заговор на ИСИС и запленија поголемо количество оружје. Ќе дознаете нешто повеќе и за неодамнешната одлука во жалбената постапка нa суд на БиХ во случајот на еден странски терористички борец повратник. Понатаму, ви нудиме и кус преглед на последниот извештај на Европол за тероризмот, додека на крајот од ова издание нудиме и корисни совети за начинот на кој можат да се преземаат и реализираат успешни тајни операции.

 

Билтенот на македонски, албански, босански и англиски јазик во целост можтете да го преземете на следните линкови:

 

Вести за борба против тероризмот – за и во Балканот- серија 2, број 15, Ноември 2021 година

 

Buletini kundër terrorizmitpër ballkanin, rreth ballkanit- Vëllimi 2, Numri 15, nëntor 2021

 

Vjesti o borbi protiv terorizma – za I o Balkanu- Svezak 2, broj 15, Novembar 2021

 

Counterterrorism newsletter -for and about the Balkans- Voume2, Issue 15, November 2021