Одлука за распишување на јавен оглас за избор на заменик директор на Академијата за судии и јавни обвинители

На ден 29.01.2021 година, Управниот одбор врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 и член 20 став 2 од Законот за Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018),  донесе Одлука за распишување на јавен оглас за избор на заменик директор на Академијата за судии и јавни обвинители: