Одлука за распишување на јавен оглас за избор на заменик директор на Академијата за судии и јавни обвинители (Demo)