ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ на тема: Слобода на изразување 17-21 мај 2022 година, Струга

Заедничката иницијатива на Европската унија и Совет на Европа „Слобода на изразување и слобода на медумите во Северна Македонија„ (JUFREX) е насочен кон промоција на слободата на изразување и слободата на медумите во Северна Македонија во линија со европските стандарди. Постоечкиот проект е вграден во „Хоризонтал Фасилити за Западен балкан и Турција 2019-2022“ и е силно поврзан меѓусебно со шесте корисници на ЈУФРЕКС иницијативата во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија и Србија.

Обуката за обучувачи за слобода на изразување е настан кој ќе се одвива четири дена во период од 17 до 21 мај, а кој го организираат Совет на Европа и Академијата за судии и јавни обвинители во рамки на потпишаниот договор. Оваа обука ќе ги собере на едно место правните практичари,судиите, јавните обвинители и адвокатите кои постапуваа по предмети во врска со членот 10 од ЕКЧП и прашања поврзани со слободата на изразување.

Обуката ќе ја спроведат двајца меѓународни експерти кои ќе зборуваат за содржината и методологијата користејќи го Прирачникот за слобода на изразување и слобода на медумите кои беше публикувана и надградени во рамки на ЈУФРЕКС, како и еден национален експерт кој ќе зборувам на темата во национален контекст.

Агендата согласно која ќе се одвива настанот можете да ја земете тука.