ЛЕКСИКОН НА МАКЕДОНСКИ МЕДИУМСКИ И ПРАВОСУДНИ ТЕРМИНИ

Публикацијата е подготвена во рамки на заедничката програма на Европската Унија и Советот на Европа „Зајакнување на судската експертиза за слободата на изразување и за
медиумите во Југоисточна Европа (JUFREX)“.
Програмата е финансирана од Европската унија и од Советот на Европа, а имплементирана од Советот на Европа.

Лексиконот на македонски медумски и правосудни термини во целост можете да го преземете на следниот линк

Leksikon na makedonski mediumski i pravosudni termini