ЛЕКСИКОН НА МАКЕДОНСКИ МЕДИУМСКИ И ПРАВОСУДНИ ТЕРМИНИ (Demo)