DCAF го публикуваше второто издание на Билтенот на Програмата за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор во Република Северна Македонија (2021-2026)

Центарот за управување со безбедносниот сектор од Женва – DCAF го публикуваше второто издание на Билтенот на Програмата за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор во Република Северна Македонија (2021-2026).

Овој билтен го покрива периодот октомври-декември 2021 година. Билтенот е изработен на англиски, македонски и албански јазик и истите можете да ги преземете на следните линкови:

Програма за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор во Република СевернаМакедонија (2021-2026)- БИЛТЕН бр. 2ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2021

Intelligence and Security Sector Reform Programme in the Republic of North Macedonia (2021-2026)- NEWSLETTER N° 2 OCTOBER – DECEMBER 2021

Programi për Reforma në Sektorin e Zbulimit dhe Sigurisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut (2021-2026) – BULETINI INFORMATIV NR.2 TETOR – DHJETOR 2021