DCAF Билтен број 1 април – септември 2021 година

ДЦАФ –Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор го објавите првото издание на Билтенот на Програмата за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор во Република Северна Македонија за периодсе 2021-2026 година. Билтенот е објавен на македонски, англиски и албански јазик. Истиот во целост можете да преземете на:

Програма за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор во Република Северна Македонија (2021-2026) Билтен бр. 1 април-септември 2021- MKD.

Intelligence and Security Sector Reform Programme in the Republic of North Macedonia (2021-2026) Newsletter n° 1 April – September 2021- ENG.

Programi për Reforma në Sektorin e Inteligjencës dhe Sigurisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut Buletini nr.1 prill – shtator 2021- ALB