СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА НОВОИЗБРАНИТЕ СУДИИ ПОРОТНИЦИ 28 и 29 октомври 2021

Ве известуваме дека Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став 4 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/2018, 198/2018, и 96/2019) организира Специјализирана обука за новоизбрани судии поротници, која ќе се одржи на 28 и 29 октомври 2021 година на ЗООМ платформата, со почеток од 10:00 часот.

 

Советувањето е од задолжителен карактер и по спроведената обука судиите поротници ќе добијат потврда за завршена обука.

 

                На обуката свои излагања ќе имаат г-а Лидија Таневска Јадровска, самостоен судски советник – шеф на кабинет во Врховен суд  на Република Северна Македонија, г-а Зуица Наумова, судија на Апелационен суд Скопје (во пензија), г-а Љубица Колиќ, судија на Основен граѓански суд Скопје и г-а Лидија Мартинова, судија на Врховен суд на Република Северна Македонија.

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

  • Модул 1 – „Општи познавања од областа на материјално граѓанско право“
  • Модул 2 – „Имплементација на Законот за парнична постапкa
  • Модул 3 – „Судир на интереси / Антикорупциски мерки / Етика и етички кодекс и Организација и надлежност на судовите“
  • Модул 4 – „Општи познавања од областа на материјално казнено право / казнена политика“
  • Модул 5 –„Имплементација на Законот за кривична постапка

 

                Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

                Инструкции и линк за пристап до платформата ќе бидат дополнително испратени до сите пријавени учесници.

                За дополнителни информации Ве молиме обратете се на следната e-mail адреса: Ivana.Milanovik@jpacademy.gov.mk или на телефонскиот број 02/2401-572