Програма за реформи во разузнавачкиот сектор во Република Северна Македонија (2017-2020) Билтен бр. 6 април – јуни 2020

DCAF-Центарот за управување со безбедносниот сектор од Женева, го објави шестото издание на Програма за реформи во разузнавачкиот сектор во Република Северна Македонија (2017-2020) за периодот април-јуни 2020 година.

Билтенот можете да го преземете на следните линкови:

На македонски јазик:https://jpacademy.gov.mk/wp-content/uploads/2020/07/newsletter-6_apr-jun-2020_mkd.pdf

На англиски јазик: https://jpacademy.gov.mk/wp-content/uploads/2020/07/newsletter-6_apr-jun-2020_en.pdf

На Албански јазик: https://jpacademy.gov.mk/wp-content/uploads/2020/07/newsletter-6_apr-jun-2020_alb.pdf