Програма за реформи во разузнавачкиот сектор во Република Северна Македонија (2017-2020) Билтен бр. 6 април – јуни 2020 (Demo)