Проценка на постојните системи/механизми за евалуација и влијанието врз обуките за човекови права -препорачани методологии и алатки-

Во февруари 2021 година беше издадена публикацијата со наслов: „Проценка на постојните системи/механизми за евалуација и влијанието врз обуките за човекови права –препорачни методологи и алатки“- која беше изготвена од страна меѓународниот експерт Ивана Роања, а истата беше финансиски поддржана од страна на Европската унија и Советот на Европа.

Публикацијата е издадена на три јазика и истата можете да ја преземете во целост на следните линкови:

Проценка на постојните системи/механизми за евалуација и влијанието врз обуките за човекови права -препорачани методологии и алатки- https://rm.coe.int/coe-book-mkd-01/1680a2a038

Аssessment of the existing systems/mechanisms for evaluation and impact of human rights training -recommended methodologies and tools – https://rm.coe.int/methodology-for-evaluation-of-hr-training-eng-/1680a2732fв

Vlerësimi i sistemeve/mekanizmave ekzistues për vlerësimin dhe ndikimin e trajnimeve për të drejtat e njeriut- metodologjitë dhe mjetet e rekomanduara- https://rm.coe.int/coe-book-sqi-01/1680a2a039