Прирачник за правилна употреба на македонскиот јазик во судските и во јавнообвинителските документи при нивното формирање (АС ОС ЈО)

Прирачникот во целост можете да го преземете тука