Насоките на Советот на Европа за заштита на слободата на изразување и информации во време на криза

Проектот Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија – JUFREX 2 направи превод на македонски јазик на Насоките на Советот на Европа за заштита на слободата на изразување и информации во време на криза.

Македонската верзија на документот во целост можете да ја најдете на следниот линк.

Англиската верзија на документот можете да ја најдете на следниот линк: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805ae60e.

Албанската  верзија на документот можете да ја најдете на следниот линк:https://rm.coe.int/foe-crisis-sqi/16809e43e7