ЈУФРЕКС со поддршка за правните професионалци/ки во Северна Македонија како локални обучувач(к)и за слободата на изразување

Како дел од тековните активности за градење на капацитетите на правните професионалци/ки во Северна Македонија, се одржа обука за обучувач(к)и за суди(јк)и, обвинител(к)и и адвокат(к)и. Целта на обуката беше да се сподели и понуди знаење и алатки за унапредување на нивните капацитети како обучувач(к)и на тема слобода на изразување, како и да се направи размена во насока на тоа како да се подобри примената на членот 10 од Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП) во судскиот систем.

 

 

Оваа 5-дневна обука беше организирана во рамките на заедничкиот проект на ЕУ/Советот на Европа „Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија (ЈУФРЕКС)“, преку кој се обезбедува поддршка на Академијата за судии и јавни обвинители во Северна Македонија и на Адвокатската Комора за градење на нивните капацитети и за проширување на мрежата на локални правни професионалци/ки обучени како идни обучувач(к)и за теми поврзани со слободата на изразување. Со што воедно се поддржуваат заложбите за постигнување на европските стандарди на полето на слободата на изразување.

 

 

Важна алатка за оваа цел е ‘Прирачникот за обучувач(к)и за Слободата на изразување’, кој е изработен во рамки на првата фаза на проектот и дополнително ажуриран и збогатен во втората фаза. Прирачникот ги содржи најдобрите пракси и клучни принципи за слободата на изразување, нејзините ограничувања, балансирањето на правото на приватен живот и правото на слобода на изразување, позитивните обврски на државата и соодветни студии на случаи и практични вежби.

Повеке на следиот линк:https://www.coe.int/mk/web/skopje/-/jufrex-supporting-legal-professionals-in-north-macedonia-as-local-trainers-on-freedom-of-expression