Публикацијата „Избрани сентенци од практиката на Основниот кривичен суд Скопје (2013-2019)“

Публикацијата е избор на актуелни правни прашања од областа на законот за кривична постапка, вклучувајќи потврдени, укинати или преиначени одлуки само на Основниот кривичен суд Скопје донесени во периодот од 2013 до 2019 година, односно од отпочнувањето со примена на Законот за кривичната постапка од 2010 година. Целта на публикацијата е да се осврне на некои правни прашања кои се актуелни во секојдневното постапување на судиите на Основниот кривичен суд преку еден поширок пристап кој го вклучува и правното гледиште на второстепениот суд и јуриспруденцијата на ЕСЧП.

Публикацијата во целост можете да ја преземете на следниот линк:

https://www.osce.org/mk/mission-to-skopje/457264