Публикацијата „Избрани сентенци од практиката на Основниот кривичен суд Скопје (2013-2019)“ (Demo)