Онлајн обука на тема: „Улогата на  органите на управување на друштвата, стечајните управници  и стечајните судии  во решавањето на финансиските потешкотии  согласно предлог Законот за инсолвентност“ и „Рани знаци на предупредување за инсолвентност на друштвата – најдобри практики во различни земји“ (Demo)