Обука на тема: Стекнување, остварување и заштита на правата од индустриска сопственост (патенти,трговски марки, индустриски дизајн и географски назив (Demo)