Директорот на Акaдемијата, проф.д-р Габер Дамјановска како член на Работната група за програми, лингвистика и методи за судска обука присустуваше на состаноците организирани од ЕЈТН во Солун, Грција (Demo)