(Македонски) Онлајн обука На тема „Видови на осигурување и висина на надомест на материјална и нематеријална штета од договорите за осигурвање“