КОМЕНТАР ЗА ПРИРАЧНИЦИТЕ/ANNOTATION

Прирачникот за ефективни одземање на имотна корист од кривични дела во согласност со европските и меѓународните стандарди обезбедува сеопфатен преглед на меѓународните и европските стандарди за конфискација на приносите од кривични дела  и корупцијата, дава преглед на работата на телата за набљудување на Советот на Европа во однос на овие стандарди и ги разгледува заштитните мерки што ги разви Европскиот суд за човекови права при примената на Европската конвенција за човекови права.Исто така содржи детален преглед на националната легислатива на сите јурисдикции на Западен Балкан и дава објаснување за концептот на проширена конфискација од компаративна перспектива.

Прирачникот за алатки и најдобри практики во меѓународната соработка за враќање на имот има за цел да им помогне на практичарите кои се занимаваат со враќањето на имот да спроведат ефективно враќање на имот преку обезбедување на најдобри практики за меѓународна соработка. Прирачникот содржи релевантна меѓународна и европска легислатива за враќање на имот, стандарди и механизми за меѓународна соработка, и претставува практична алатка за истражителите, јавните обвинители, судиите и други институции вкучени во пронаоѓање и идентификување, замрзнување и заплена, конфисакција, вклучително и проширена конфискација и конфискација без кривична осуда, како и меѓународно ослободување од имот.

Двете публикации беа развиени и објавени во рамки на двегодишниот проект „Јакнење на анти-корупцијата во Југоисточна Европа преку унапредување нха мерките за одземање на имотна корист“ финансиран од Владата на Велика Британија. Проектот е имплементиран од страна на АИРЕ Центарот и Регионалната инцијатива за антикорупција (РАИ). Прирачниците имаат за цел да ги поддржат и охрабрат јавните обвинители, судиите и практичарите од регионот на Западен Балкан кои работат во областа на одземање на имотна корист и да ги имплементираат во пракса постоечката легислатива за одземање на имот, алатките и механизмите.

Прирачниците на македонски јазик можете да ги предземете на следниот линк: https://jpacademy.gov.mk/publications

The Handbook on Effective Asset Recovery in Compliance with European and International Standards provides with a comprehensive overview of the international and European standards on the confiscation of the proceeds of crime and corruption, outlines the work of the Council of Europe monitoring bodies in respect of these standards and examines the safeguards developed by the European Court of Human Rights in applying the European Convention on Human Rights. It also contains an extensive overview of the national legislation of all Western Balkan jurisdictions and provides with an explanation of the concept of extended confiscation in comparative perspective.

Tools and Best Practices for International Asset Recovery Cooperation Handbook aims to assist asset recovery practitioners to conduct effective international asset recovery by providing best practice guidance for international cooperation. It contains relevant international and European asset recovery legislation, standards and mechanisms for international cooperation, and is a practical hands-on tool for investigators, prosecutors, judges and other institutions involved in asset tracing and identification, freezing and seizure, confiscation, including extended and non-conviction based confiscation and international asset disposal.

Both publications have been developed and published within the framework of a 2-year regional project “Strengthening anti-corruption in the South East Europe through improving asset recovery measures” funded by the UK Government. The project is implemented by the Advice on Individual Rights in Europe (the AIRE Centre) and the Regional Anticorruption Initiative (RAI). The handbooks aim to support and encourage prosecutors, judges and practitioners from Western Balkan region who work in the field of asset recovery to apply in practice the existing asset recovery legislation, tools and mechanisms.

The publications on English language you can download on following link:https://jpacademy.gov.mk/publications