Превод на значајни пресуди на Европскиот суд за човекови права за слобода на изразување и слобода на медумите

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финансиска поддршка на проектот „Слобода на изразување и слобода на медумите во Северна Македонија“ кој е дел од заедничката програма на Европската унија и Советот на Европа „Хоризонтален инструмент за Западен Балкан и Турција 2019-2022“ ја издаде публикацијата со наслов „Превод на значајни пресуди на Европскиот суд за човекови права за слобода на изразување и слобода на медумите“ во која се преведени осум пресуди на Европскиот суд за човекови права против други држави во кои е констатирана повреда на членот 10 од Европоската конвенција за човекови права.

Публикацијата во пдф формат можете да ја преземете на следниот линк:

https://jpacademy.gov.mk/wp-content/uploads/2022/04/prevod-na-znachajni-presudi-na-eschp-za-sloboda-na-izrazuvane-i-sloboda-na-irazuvane-na-medumite.pdf