Извештај на Европската Комисија за напредокот на Република Северна Македонија

На 2 март 2020 година Европската комисија го објави Извештајот за напредокот на Република Северна Македонија.

Документот е на англиски јазик и истиот во целост можете да го преземете на следниот линк:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-north-macedonia.pdf