СОВЕТУВАЊЕ на тема „Заштита на шумите низ призмата на казненотот законодавство со посебен осврт на одземањето предемти и редства низ призмата на праксата на ЕСЧП“ (Demo)