СОВЕТУВАЊЕ на тема „Tyжби поврзани со остварување на акционерски права предвидени со Законот за трговски друштва“ (Demo)