СОВЕТУВАЊЕ на тема „Примена на Законот за вештачење и Законот за процена во парничната постапка“ (Demo)