СОВЕТУВАЊЕ на тема „Постапување со одземен имот по правосилни кривични и прекршочни пресуди“ (Demo)