СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Побивање должникови правни дејствија“ (Demo)