СОВЕТУВАЊЕ на тема „Објективно и субјективно преиначување на тужбено барање“ (Demo)