СОВЕТУВАЊЕ на тема „Kонфискација на имот и одземање предмети, постапувањето со одземен имот по правосилни кривични и прекршочни пресуди“ (Demo)