СОВЕТУВАЊЕ на тема „Казнено правен аспект на правата од индустриска сопственост“ (Demo)