СОВЕТУВАЊЕ на тема „Изработка на годишен план за вработување“ (Demo)