СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Имплементација на Законот за општата управна постапка и Законот за управни спорови“ (Demo)