Реализирана обука на тема: ,, Законитост на притворот и обезбедување на процесни гарaнции за притворени лица” (Demo)