Онлајн советување на тема „Принцип на опортунитет во кривичната постапка и осврт на примена на член 43 и 44“ (Demo)