ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Нотарски акти со извршна клаузула и спорови кои произлегуваат од нотарските акти“ (Demo)