Онлајн советување на тема „Кривична одговорност на правните лица преку дејствијата на одговорните лица и законските застапници на истите, правните лица во стечај, нивните правни следбеници“ (Demo)