ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Конкуренција, забранети договори, злоупотреба на доминантна позиција и процесот на оценување на законитоста на концентрациите и државната помош, антитрустови“ (Demo)