Онлајн советување на тема: “Извршување врз подвижни предмети и права спрема РСМ и нејзините органи, единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија” (Demo)