ОНЛАЈН ОБУКА на тема: Правната релација помеѓу стечајот и извршувањето – правен третман на прибелешка на налог за изршување врз недвижниот имот на стечајниот должник” (Demo)