Одржано советување за презумцијата на невиност во праксата на ЕСЧП (Demo)