ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ на тема „Европски стандарди во врска со кривичните постапки согласно членот 5 и членот 6 од Европската конвенција за човекови права (ЕКЧП)“ (Demo)