(Македонски) Објавување на ранг листа на слушатели во VIII-та генерација слушатели на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители