ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Спорови за надомест на штета со странски елемент“ (Demo)