Известување за е-курс “Спроведување на мерките за следење на комуникациите“ на ЛМС платформата на Академијата (Demo)