Форум на тема: Далечинските судења во модерното правосудство- предизвици и можности во Република Северна Македонија (Demo)