Академијата за судиии и јавни обвинители и CELLI Институот успешно го реализираа хбридниот настан со наслов: Практични искуства за далечински судења во Центрлана и Источна Европа. (Demo)