Академијата за судии и јавни обвинители и ИПА Проектот ,,Поддршка на реформите во правосудниот сектор’’ реализира советување за успешно менаџирање-раководство, комуникација и нови конкретни менаџерски и административни задачи, 24-25 август 2020 година (Demo)