(Македонски) Јавен оглас за прием на IX-та генерација на слушатели во почетна обука